From Teleoperation to Autonomous Robot-assisted Microsurgery: A Survey

Dandan Zhang, Weiyong Si, Wen Fan, Yuan Guan, Chenguang Yang. From Teleoperation to Autonomous Robot-assisted Microsurgery: A Survey. Int. J. Autom. Comput., 19(4):288-306, 2022. [doi]

Bibliographies