FauxBuster: A Content-free Fauxtography Detector Using Social Media Comments

Daniel Yue Zhang, Lanyu Shang, Biao Geng, Shuyue Lai, Ke Li, Hongmin Zhu, Md. Tanvir Al Amin, Dong Wang 0002. FauxBuster: A Content-free Fauxtography Detector Using Social Media Comments. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 891-900, IEEE, 2018. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: