Eavesdropper-Tolerance Capability in Two-Hop Wireless Networks via Cooperative Jamming

Yuanyu Zhang, Yulong Shen, Jinxiao Zhu, Xiaohong Jiang. Eavesdropper-Tolerance Capability in Two-Hop Wireless Networks via Cooperative Jamming. Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, 29(1-4):113-131, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.