A quantum-inspired multimodal sentiment analysis framework

Yazhou Zhang, Dawei Song 0001, Peng Zhang, Panpan Wang, Jingfei Li, Xiang Li, Benyou Wang. A quantum-inspired multimodal sentiment analysis framework. Theoretical Computer Science, 752:21-40, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.