A flexible framework of adaptive method selection for image saliency detection

Changqing Zhang, Zhiqiang Tao, Xingxing Wei, Xiaochun Cao. A flexible framework of adaptive method selection for image saliency detection. Pattern Recognition Letters, 63:66-70, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.