Memetic Extreme Learning Machine

Yongshan Zhang, Jia Wu, Zhihua Cai, Peng Zhang, Ling Chen. Memetic Extreme Learning Machine. Pattern Recognition, 58:135-148, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.