A Deterministic Self-Organizing Map Approach and its Application on Satellite Data based Cloud Type Classification

Wenbin Zhang, Jianwu Wang, Daeho Jin, Lazaros Oreopoulos, Zhibo Zhang. A Deterministic Self-Organizing Map Approach and its Application on Satellite Data based Cloud Type Classification. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2027-2034, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.