Virtual Machine Memory Forensics Method for XenServer Platform

Shuhui Zhang, Lianhai Wang, Lijuan Xu, Shujiang Xu, Xiaohui Han, Shumian Yang. Virtual Machine Memory Forensics Method for XenServer Platform. In 2019 International Conference on Networking and Network Applications, NaNA 2019, Daegu, Korea (South), October 10-13, 2019. pages 302-308, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.