ovAFLow: Detecting Memory Corruption Bugs with Fuzzing-Based Taint Inference

Gen Zhang, Peng-fei Wang, Tai Yue, Xiangdong Kong, Xu Zhou, Kai Lu. ovAFLow: Detecting Memory Corruption Bugs with Fuzzing-Based Taint Inference. J. Comput. Sci. Technol., 37(2):405-422, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.