Context-aware Siamese network for object tracking

Jianwei Zhang, Jingchao Wang, Huanlong Zhang, Mengen Miao, Di Wu. Context-aware Siamese network for object tracking. IET Image Processing, 17(1):215-226, January 2023. [doi]

No reviews for this publication, yet.