gHA: An Efficient and Iterative Checkpointing Mechanism for Virtualized GPUs

Zizhuo Zhang, Xinhao Xu, Mochi Xue, Jiajun Wang, Zhengwei Qi, Yaozu Dong. gHA: An Efficient and Iterative Checkpointing Mechanism for Virtualized GPUs. In Heming Cui, Francis C. M. Lau, Sorav Bansal, Lin Zhong, editors, Proceedings of the 7th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems, APSys '16, Hong Kong, China, August 4-5, 2016. ACM, 2016. [doi]

Bibliographies