Efficiently and securely outsourcing compressed sensing reconstruction to a cloud

Yushu Zhang, Yong Xiang 0001, Leo Yu Zhang, Lu-Xing Yang, Jiantao Zhou 0001. Efficiently and securely outsourcing compressed sensing reconstruction to a cloud. Inf. Sci., 496:150-160, 2019. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: