Bringing Biocuration to China

Zhang Zhang, Weimin Zhu, Jingchu Luo. Bringing Biocuration to China. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 12(4):153-155, 2014. [doi]

Bibliographies