Bidirectional Cache for P2P Traffic in WLAN

Xuezhen Zhang, Yan Zhang, Dan Liao, Xu Zhou, Chaowei Tang, Song Ci. Bidirectional Cache for P2P Traffic in WLAN. In Hong Shen, Yingpeng Sang, Yidong Li, Depei Qian, Albert Y. Zomaya, editors, 13th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies, PDCAT 2012, Beijing, China, December 14-16, 2012. pages 638-641, IEEE, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.