Hardware-Conscious Stream Processing: A Survey

Shuhao Zhang, Feng Zhang 0007, Yingjun Wu, Bingsheng He, Paul Johns. Hardware-Conscious Stream Processing: A Survey. SIGMOD Record, 48(4):18-29, 2019. [doi]

Bibliographies