Translating Chemical Scripting Languages to Unified Job-Description Language on Chemical-Grid

Min Zhang, Ruisheng Zhang, Jiajun Xie, Shuping Li, Rongjing Hu, Jingfei Hou, Shuyi Zhang. Translating Chemical Scripting Languages to Unified Job-Description Language on Chemical-Grid. In Seventh ChinaGrid Annual Conference, ChinaGrid 2012, Beijing, China, September 20-23, 2012. pages 101-106, IEEE, 2012. [doi]