3D Deployment of Multiple UAV-Mounted Base Stations for UAV Communications

Chen Zhang, Leyi Zhang, Lipeng Zhu, Tao Zhang, Zhenyu Xiao, Xiang-Gen Xia. 3D Deployment of Multiple UAV-Mounted Base Stations for UAV Communications. IEEE Transactions on Communications, 69(4):2473-2488, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.