ECFS-DEA: an ensemble classifier-based feature selection for differential expression analysis on expression profiles

Xudong Zhao 0002, Qing Jiao, Hangyu Li, Yiming Wu, Hanxu Wang, Shan Huang, Guohua Wang. ECFS-DEA: an ensemble classifier-based feature selection for differential expression analysis on expression profiles. BMC Bioinformatics, 21(1):43, 2020. [doi]

Authors

Xudong Zhao 0002

This author has not been identified. Look up 'Xudong Zhao 0002' in Google

Qing Jiao

This author has not been identified. Look up 'Qing Jiao' in Google

Hangyu Li

This author has not been identified. Look up 'Hangyu Li' in Google

Yiming Wu

This author has not been identified. Look up 'Yiming Wu' in Google

Hanxu Wang

This author has not been identified. Look up 'Hanxu Wang' in Google

Shan Huang

This author has not been identified. Look up 'Shan Huang' in Google

Guohua Wang

This author has not been identified. Look up 'Guohua Wang' in Google