ECFS-DEA: an ensemble classifier-based feature selection for differential expression analysis on expression profiles

Xudong Zhao 0002, Qing Jiao, Hangyu Li, Yiming Wu, Hanxu Wang, Shan Huang, Guohua Wang. ECFS-DEA: an ensemble classifier-based feature selection for differential expression analysis on expression profiles. BMC Bioinformatics, 21(1):43, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.