Program Procedure Pattern Mining Model for Legacy Code

Jingjing Zhao, Jianbin Liu, Liwei Zheng. Program Procedure Pattern Mining Model for Legacy Code. In 4th International Conference on Universal Village, UV 2018, Boston, MA, USA, October 21-24, 2018. pages 1-6, IEEE, 2018. [doi]

Authors

Jingjing Zhao

This author has not been identified. Look up 'Jingjing Zhao' in Google

Jianbin Liu

This author has not been identified. Look up 'Jianbin Liu' in Google

Liwei Zheng

This author has not been identified. Look up 'Liwei Zheng' in Google