BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics

Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang. BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research, 32(Database-Issue):377-382, 2004.

Abstract

Abstract is missing.