Perception-Aware Planning for Active SLAM in Dynamic Environments

Yao Zhao, Zhi Xiong, Shuailin Zhou, Jingqi Wang, Ling Zhang, Pascual Campoy. Perception-Aware Planning for Active SLAM in Dynamic Environments. Remote Sensing, 14(11):2584, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.