Differential pricing strategies of ride-sharing platforms: choosing customers or drivers?

Daozhi Zhao, Ziwei Yuan, Mingyang Chen, Shuang Yang. Differential pricing strategies of ride-sharing platforms: choosing customers or drivers?. ITOR, 29(2):1089-1131, 2022. [doi]

Authors

Daozhi Zhao

This author has not been identified. Look up 'Daozhi Zhao' in Google

Ziwei Yuan

This author has not been identified. Look up 'Ziwei Yuan' in Google

Mingyang Chen

This author has not been identified. Look up 'Mingyang Chen' in Google

Shuang Yang

This author has not been identified. Look up 'Shuang Yang' in Google