Differential pricing strategies of ride-sharing platforms: choosing customers or drivers?

Daozhi Zhao, Ziwei Yuan, Mingyang Chen, Shuang Yang. Differential pricing strategies of ride-sharing platforms: choosing customers or drivers?. ITOR, 29(2):1089-1131, 2022. [doi]