Blockchain-based secure digital asset exchange scheme with QoS-aware incentive mechanism

Jiawei Zheng, Xuewen Dong, Qihang Liu, Xinghui Zhu, Wei Tong. Blockchain-based secure digital asset exchange scheme with QoS-aware incentive mechanism. In 20th IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing, HPSR 2019, Xi'an, China, May 26-29, 2019. pages 1-6, IEEE, 2019. [doi]