Estimation of Echo Amplitude and Time Delay for OFDM-Based Ground-Penetrating Radar

Shi Zheng, Xuehan Pan, Anxue Zhang, Yansheng Jiang, Wenbing Wang. Estimation of Echo Amplitude and Time Delay for OFDM-Based Ground-Penetrating Radar. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett., 12(12):2384-2388, 2015. [doi]

No reviews for this publication, yet.