A Novel Structure-Based Data Sharing Scheme in Cloud Computing

Huiyao Zheng, Jian Shen 0001, Youngju Cho, Chunhua Su, Sangman Moh. A Novel Structure-Based Data Sharing Scheme in Cloud Computing. IEICE Transactions, 103-D(2):222-229, 2020. [doi]

Authors

Huiyao Zheng

This author has not been identified. Look up 'Huiyao Zheng' in Google

Jian Shen 0001

This author has not been identified. Look up 'Jian Shen 0001' in Google

Youngju Cho

This author has not been identified. Look up 'Youngju Cho' in Google

Chunhua Su

This author has not been identified. Look up 'Chunhua Su' in Google

Sangman Moh

This author has not been identified. Look up 'Sangman Moh' in Google