A Novel Structure-Based Data Sharing Scheme in Cloud Computing

Huiyao Zheng, Jian Shen 0001, Youngju Cho, Chunhua Su, Sangman Moh. A Novel Structure-Based Data Sharing Scheme in Cloud Computing. IEICE Transactions, 103-D(2):222-229, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.