A Novel Energy-Efficient Approach for Human Activity Recognition

Lingxiang Zheng, Dihong Wu, Xiaoyang Ruan, Shaolin Weng, Ao Peng, Biyu Tang, Hai Lu, Haibin Shi, Huiru Zheng. A Novel Energy-Efficient Approach for Human Activity Recognition. Sensors, 17(9):2064, 2017. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: