A Study for UAV Autonomous Safe Landing-Site Selection on Rough Terrain

Wenlong Zheng, Jianjun Yi, Haojie Xiang, Bo Zhou, Danwei Wang, Changchun Zhao. A Study for UAV Autonomous Safe Landing-Site Selection on Rough Terrain. In CONF-CDS 2021: The 2nd International Conference on Computing and Data Science, Stanford, CA, USA, January 28-30, 2021. ACM, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.