Gene expression data classification based on non-negative matrix factorization

Chun-Hou Zheng, Ping Zhang, Lei Zhang 0006, Xin-Xin Liu, Ju Han. Gene expression data classification based on non-negative matrix factorization. In International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2009, Atlanta, Georgia, USA, 14-19 June 2009. pages 3542-3547, IEEE, 2009. [doi]

Abstract

Abstract is missing.