CLIP-EZ: a computational tool for HITS-CLIP data analysis

Xue Zhong, Qi Liu, Yu Shyr. CLIP-EZ: a computational tool for HITS-CLIP data analysis. BMC Bioinformatics, 15(S-10), 2014. [doi]

Authors

Xue Zhong

This author has not been identified. Look up 'Xue Zhong' in Google

Qi Liu

This author has not been identified. Look up 'Qi Liu' in Google

Yu Shyr

This author has not been identified. Look up 'Yu Shyr' in Google