DR. Swap: energy-efficient paging for smartphones

Kan Zhong, Xiao Zhu, Tianzheng Wang, Dan Zhang, Xianlu Luo, Duo Liu, Weichen Liu, Edwin Hsing-Mean Sha. DR. Swap: energy-efficient paging for smartphones. In Yuan Xie 0001, Tanay Karnik, Muhammad M. Khellah, Renu Mehra, editors, International Symposium on Low Power Electronics and Design, ISLPED'14, La Jolla, CA, USA - August 11 - 13, 2014. pages 81-86, ACM, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.