Directional Spreading Function of the Gravity-Capillary Wave Spectrum Derived from Radar Observations

Xuan Zhou, Jinsong Chong, Haibo Bi, Xiangzhen Yu, Yingni Shi, Xiaomin Ye. Directional Spreading Function of the Gravity-Capillary Wave Spectrum Derived from Radar Observations. Remote Sensing, 9(4):361, 2017. [doi]