A Semantic Bayesian Network for Web Mashup Network Construction

Chunying Zhou, Huajun Chen, Zhipeng Peng, Yuan Ni, Guotong Xie. A Semantic Bayesian Network for Web Mashup Network Construction. In Peidong Zhu, Lizhe Wang, Feng Xia, Huajun Chen, Ian McLoughlin, Shiao Li Tsao, Mitsuhisa Sato, Sun-Ki Chai, Irwin King, editors, 2010 IEEE/ACM Int'l Conference on Green Computing and Communications, GreenCom 2010, & Int'l Conference on Cyber, Physical and Social Computing, CPSCom 2010, Hangzhou, China, December 18-20, 2010. pages 645-652, IEEE, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.