Latent Factor SVM for Text Categorization

Xiaofei Zhou, Li Guo, Ping Liu, Yanbing Liu. Latent Factor SVM for Text Categorization. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 105-110, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.