Research on Fault Extraction Method of Variational Mode Decomposition Based on Immunized Fruit Fly Optimization Algorithm

Jie Zhou, Xiaoming Guo, Zhijian Wang, Wenhua Du, Junyuan Wang, Xiaofeng Han, Jingtai Wang, Gaofeng He, Huihui He, Huiling Xue, Yanfei Kou. Research on Fault Extraction Method of Variational Mode Decomposition Based on Immunized Fruit Fly Optimization Algorithm. Entropy, 21(4):400, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.