A Blockchain-Based Access Control Scheme for Smart Grids

Yuyang Zhou, Yuanfeng Guan, Zhiwei Zhang, Fagen Li. A Blockchain-Based Access Control Scheme for Smart Grids. In 2019 International Conference on Networking and Network Applications, NaNA 2019, Daegu, Korea (South), October 10-13, 2019. pages 368-373, IEEE, 2019. [doi]

Authors

Yuyang Zhou

This author has not been identified. Look up 'Yuyang Zhou' in Google

Yuanfeng Guan

This author has not been identified. Look up 'Yuanfeng Guan' in Google

Zhiwei Zhang

This author has not been identified. Look up 'Zhiwei Zhang' in Google

Fagen Li

This author has not been identified. Look up 'Fagen Li' in Google