Microbial Fuels Cell-Based Biosensor for Toxicity Detection: A Review

Tuoyu Zhou, Huawen Han, Pu Liu, Jian-xiong, Fake Tian, Xiangkai Li. Microbial Fuels Cell-Based Biosensor for Toxicity Detection: A Review. Sensors, 17(10):2230, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.