Study of braking strategy considering comfort

Shenpei Zhou, Haoran Li, Qingyong Zhang, Meng Gao, Bin Ran. Study of braking strategy considering comfort. IJAAC, 15(4/5):545-562, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.