Largemargin classification for combating disguise attacks on spam filters

Xi-chuan Zhou, Hai-bin Shen, Zhi-yong Huang, Guo-jun Li. Largemargin classification for combating disguise attacks on spam filters. Journal of Zhejiang University - Science C, 13(3):187-195, 2012. [doi]

Authors

Xi-chuan Zhou

This author has not been identified. Look up 'Xi-chuan Zhou' in Google

Hai-bin Shen

This author has not been identified. Look up 'Hai-bin Shen' in Google

Zhi-yong Huang

This author has not been identified. Look up 'Zhi-yong Huang' in Google

Guo-jun Li

This author has not been identified. Look up 'Guo-jun Li' in Google