Integrating outlier filtering in large margin training

Xi-chuan Zhou, Hai-bin Shen, Jie-ping Ye. Integrating outlier filtering in large margin training. Journal of Zhejiang University - Science C, 12(5):362-370, 2011. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: