3D video semantic segmentation for wildfire smoke

Guodong Zhu, Zhenxue Chen, Chengyun Liu, Xuewen Rong, Weikai He. 3D video semantic segmentation for wildfire smoke. Mach. Vis. Appl., 31(6):50, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.