Predicting the results of molecular specific hybridization using boosted tree algorithm

Weijun Zhu, Yingjie Han, Huanmei Wu, Yang Liu, Xiaofei Nan, Qinglei Zhou. Predicting the results of molecular specific hybridization using boosted tree algorithm. Concurrency - Practice and Experience, 32(1), 2020. [doi]

Authors

Weijun Zhu

This author has not been identified. Look up 'Weijun Zhu' in Google

Yingjie Han

This author has not been identified. Look up 'Yingjie Han' in Google

Huanmei Wu

This author has not been identified. Look up 'Huanmei Wu' in Google

Yang Liu

This author has not been identified. Look up 'Yang Liu' in Google

Xiaofei Nan

This author has not been identified. Look up 'Xiaofei Nan' in Google

Qinglei Zhou

This author has not been identified. Look up 'Qinglei Zhou' in Google