On Collaborative Compressive Sensing Systems: The Framework, Design, and Algorithm

Zhihui Zhu, Gang Li 0010, Jiajun Ding, Qiuwei Li, Xiongxiong He. On Collaborative Compressive Sensing Systems: The Framework, Design, and Algorithm. SIAM J. Imaging Sciences, 11(2):1717-1758, 2018. [doi]

Authors

Zhihui Zhu

This author has not been identified. Look up 'Zhihui Zhu' in Google

Gang Li 0010

This author has not been identified. Look up 'Gang Li 0010' in Google

Jiajun Ding

This author has not been identified. Look up 'Jiajun Ding' in Google

Qiuwei Li

This author has not been identified. Look up 'Qiuwei Li' in Google

Xiongxiong He

This author has not been identified. Look up 'Xiongxiong He' in Google