Building Emulation Framework for Non-Volatile Memory

Guoliang Zhu, Kai Lu, Xiaoping Wang, Xu Zhou, Zhan Shi. Building Emulation Framework for Non-Volatile Memory. IEEE Access, 5:21574-21584, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.