Formal Verification of PKMv3 Protocol Using DT-Spin

Xiaoran Zhu, Yuanmin Xu, Jian Guo, Xi Wu, Huibiao Zhu, Weikai Miao. Formal Verification of PKMv3 Protocol Using DT-Spin. In 2015 International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering, TASE 2015, Nanjing, China, September 12-14, 2015. pages 71-78, IEEE Computer Society, 2015. [doi]

Bibliographies