Efficiency Optimization and Power Allocation of Omnidirectional Wireless Power Transfer for Multiple Receivers

Zhenghao Zhu, Aijun Yang, Huan Yuan, Cheng Zhao, Fuguo Chen, Xiaohua Wang, Mingzhe Rong. Efficiency Optimization and Power Allocation of Omnidirectional Wireless Power Transfer for Multiple Receivers. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 70(10):9689-9699, October 2023. [doi]

Bibliographies