SolarDB: Toward a Shared-Everything Database on Distributed Log-Structured Storage

Tao Zhu, Zhuoyue Zhao, Feifei Li 0001, Weining Qian, Aoying Zhou, Dong Xie 0001, Ryan Stutsman, HaiNing Li, Huiqi Hu. SolarDB: Toward a Shared-Everything Database on Distributed Log-Structured Storage. TOS, 15(2), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.