Adaptive fuzzy control design for synchronization of chaotic time-delay system

Zhenyu Zhu, Zhanshan Zhao, Jing Zhang, Rui-Kun Wang, Zhuqing Li. Adaptive fuzzy control design for synchronization of chaotic time-delay system. Inf. Sci., 535:225-241, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.